Fleet management vraagt om overzicht

Evaluatie & sturing

U heeft een vastomlijnd en helder wagenparkbeleid. De controleprocessen zijn waterdicht ingeregeld. Maar wat is nu het effect van deze maatregelen? Evaluatie en sturing van uw wagenparkbeleid is belangrijk. U weet dan waar u staat, wat het effect is geweest van genomen maatregelen en waar u op kunt sturen om wagenparkkosten te verminderen.
Evaluatie wagenparkbeleid

Evaluatie en sturing van het wagenparkbeleid

Door een jaarlijkse evaluatie van het beleid krijgt u inzicht in deze effecten. Fleet Support helpt u bij de evaluatie, toetst de resultaten op marktconformiteit en geeft u concrete adviezen voor het verbeteren van de processen en het verlagen van de kosten. Door adequaat te sturen op het wagenparkbeleid of het autogebruik van medewerkers kunt u kosten besparen. De beleidsevaluatie is de eerste stap hierbij, de medewerkersturing een mogelijk vervolg.

Beleidsevaluatie

Wij evalueren uw huidige wagenparkbeleid om inzicht te krijgen in de resultaten. Dit vormt de basis voor procesverbeteringen en beleidsaanpassingen. Bovendien vergelijken we uw kosten met de markt, zodat u kunt zien of uw kosten marktconform zijn.

De beleidsevaluatie bestaat uit een drietal stappen. Als eerste analyseert Fleet Support de kosten per kostensoort. Hierbij wordt het recente boekjaar vergeleken met de voorliggende jaren. De verschillen en trends uit deze analyse onderzoekt Fleet Support. Als deze verschillen en trends aanleiding geven tot aanpassing van het beleid of de processen, geeft Fleet Support hiervoor concrete adviezen.

Daarnaast beschrijft Fleet Support welke maatregelen in het afgelopen jaar zijn genomen en wat hiervan tot op heden de resultaten van zijn. Daarbij geeft Fleet Support aan of de maatregelen succesvol zijn en of deze gehandhaafd blijven.

Tenslotte ontvangt u een overzicht van de concrete besparingen die in het afgelopen jaar zijn gerealiseerd waarbij u inzicht krijgt in het rendement in de investering in Fleet Support.

Wat wordt geëvalueerd en wat levert het u op?

Medewerkersturing

Het autogebruik van uw leaserijders heeft direct en indirect invloed op de kosten van uw wagenpark. De hoogte van brandstofkosten en schades zijn hier een concreet voorbeeld van. Door positieve gedragsbeïnvloeding van de berijders kunt u deze kosten reduceren en beheersbaar maken. Fleet Support heeft hiervoor het Variabel Brandstofbudget en het programma EcoSaveDrive ontwikkeld.

  • Variabel Brandstofbudget

Het brandstofbudget is een prikkel voor de werknemer om bewust om te gaan met het brandstofverbruik en tankgedrag. Daarbij is het een middel om een werknemer, die puur om fiscale redenen een zuinige auto gekozen heeft, bewust te maken van de brandstofverbruikverlagende technieken in zijn of haar auto. Daarmee wordt het risico dat de werkgever loopt op het gebied van brandstofkosten verlaagd. Bovendien geeft het de mogelijkheid om werknemers die zuinig rijden te belonen.

Door medewerkers te stimuleren om zuiniger en bewuster te rijden, bespaart u op brandstofkosten en reduceert u uw CO2-uitstoot.

Wat is een Variabel brandstofbudget?

  • EcoSaveDrive

Staat MVO ook hoog op uw agenda? Denkt u na over de veiligheid van werknemers in het verkeer en het terugdringen van schades en ongelukken ? Met het EcoSaveDrive programma van Fleet Support kunt u samen met uw medewerkers gericht aan deze onderwerpen werken. De resultaten vertalen zich in meetbare verlaging van uw CO2-footprint en besparingen op uw brandstof,- schade,- en verzekeringskosten.

Ontdek hoe EcoSaveDrive werkt

 

Ik wil graag een afspraak!

Impact groen rijden op autoregeling

Lees twee artikelen over het actualiseren van uw autoregeling: